Ngày 23/6/2020, MTTQ VN xã Tuân Đạo đã tổ chức thành công Hội nghị Ủy ban MTTQVN xã lần thứ 5, khóa 26, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, ở huyện có ông Bùi Văn Kiên, Ủy viên MTTQVN huyện Lạc Sơn cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã.

mặt trận 4

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UB MTTQVN xã phát biểu Khai mạc Hội nghị

 

mặt trận 3

Đồng chí Bùi Văn Thư, Phó CT UBND xã Thông qua Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Đại Dương, Phó Chủ tịch MTTQ VN xã thông qua Báo cáo công tác MTTQ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; đồng chí Bùi Văn Thư, Phó Chủ tịch UBND xã thông qua Báo cáo Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Qua đó các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ VN đã thảo luận sôi nổi về các mặt đã nêu trong báo cáo để cùng tìm ra ra hướng đi đúng đắn cho công tác MTTQ và các đoàn thể..

mặt trận 2

Đồng chí Bùi Văn Kiên, Ủy viên UBMTTQVN huyện phát biểu.

mặt trận 1

 

Đồng chí Bùi Văn Bèo, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

mặt trận 5

     Đồng chí Bùi Thanh Toản, Chủ tịch UBMTTQVN xã ra mắt và phát biểu cảm tưởng trước Hội nghị

       Cũng tại Hội nghị này, các đồng chí UV Ủy ban MTTQVN xã đã tiến hành hiệp thương thống nhất cho thôi UV Ủy viên MTTQVN xã đối với 03 đồng chí do chuyển công tác khác, bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ủy ban MTTQ, 01 đồng chí vào Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch UB MTTQVN xã Tuân Đạo, khóa 26, nhiệm kỳ 2019-2024. Với những sự thay đổi này, UB MTTQVN xã đã kịp thời được kiện toàn sau các thay đổi về nhân sự của Đại hội Đảng bộ xã, là bước đệm quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác MTTQ ngày càng phát triển và đúng hướng./.

Bùi Hà.

       Ngày 15/6/2020, HĐND xã Tuân Đạo khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) để bầu kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã. Về dự và chỉ đạo Kỳ họp có đồng chí Quách Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, các đại biểu HĐND xã khóa XIX.

hội đồng 1

       hội đồng 3

hội đồng 4

Kỳ họp thứ 11, HĐND xã Tuân Đạo khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

          Với sự đồng thuận, nhất trí của các đại biểu HĐND xã, Kỳ họp thứ 11 đã nêu cao tinh thần khách quan, dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã, cụ thể là:

 

         Đồng chí Bùi Văn Bèo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã,

         Đồng chí Bùi Hồng Diên, Chủ tịch UBND xã,

         Đồng chí Bùi Văn Thư, Phó chủ tịch UBND xã.

        Đây chính là cơ sở quan trọng, then chốt nhằm lãnh đạo thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Tuân Đạo, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Bùi Hà.

      Ngày 28, 29/5/2020, Đảng bộ xã Tuân Đạo đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn những Đảng viên xuất sắc nhất vào Ban chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ mới, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội - an ninh - quốc phòng của địa phương.

      Về dự và chỉ đạo Đại hội có đoàn công tác của huyện: ông Quách Đình Sơn, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, ông Quách Công Xưởng, Phó Ban tổ chức Huyện ủy và các đồng chí trong đoàn. Thành phần dự Đại hội của xã gồm 116 đảng viên chính thức.

     Đảng bộ xã Tuân Đạo hiện có 13 chi bộ với 244 đảng viên. Tại Đại hội đã tiến hành đánh giá các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nhiệm kỳ trước, theo đó tốc độc tăng trưởng bình quân đạt 10,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 16 triệu, đến cuối nhiệm kỳ năm 2020 đạt 26 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Với tốc độ phát triển đó, đại hội đã thống nhất đưa ra chỉ tiêu về thu nhập đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng/người.

đại hội 4

     đại hội 3

 đại hội 2

 

Các Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

đại hội 1

Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; huy động sức mạnh toàn dân xây dựng nông thôn mới; ứng dụng khoa học và kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hoá; chú trọng thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển y tế, văn hóa, thể dục, thể thao; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, cải thiện đời sống Nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phấn đấu đến năm 2025 đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bùi Hà.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp tình hình thực tế ở tỉnh. Ngày 26/3/2020, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 296-KL/TU về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, sở, ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện có hiệu quả một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

1. Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân. Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành các địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tham gia của toàn dân. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, thông tin, tuyên truyền… đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh... Tỉnh ta cùng với cả nước bước đầu đã kiểm soát được dịch bệnh.

2. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp tình hình thực tế ở tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân; cùng với cả nước chủ động thực hiện các phương án phục hồi nền kinh tế, cần chú ý một số nhiệm vụ quan trọng sau: 

2.1. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng; thực hiện giãn cách xã hội; quán triệt nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Sử dụng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền (phương tiện thông tin đại chúng, bảng biểu, pa-nô, áp phích, tuyên truyền miệng…); vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường các hình thức động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch; ủng hộ tinh thần, vật chất, kinh phí, phương tiện cho các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch.

Tỉnh đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, huy động lực lượng, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân trong phòng, chống dịch; làm vệ sinh đường phố, thôn, xóm, hệ thống sông suối…

Cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, bản, tổ dân phố phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, mặt trận tổ quốc, thanh niên, hội phụ nữ… thành lập các tổ công tác hoặc tổ tuyên truyền, phối hợp với chính quyền “đến từng nhà, rà từng hộ” để vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2.2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ động sẵn sàng đối phó với các cấp độ dịch cao hơn theo kế hoạch đã đề ra, không để bị động bất ngờ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, dụng cụ bảo hộ phòng, chống dịch. Xây dựng chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Các huyện, thành phố nào có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì nguyên tắc: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định; những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nắm chắc tình hình người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh để có biện pháp theo dõi phù hợp. Tiếp tục theo dõi, giám sát các trường hợp trở về từ các quốc gia/khu vực/vùng có dịch, điều tra lập danh sách cần cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phân luồng khám, cách ly và điều trị bệnh nhân, các biện pháp chống nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và các bệnh nhân khác tại các cơ sở điều trị. Thực hiện hội chẩn trực tuyến trong công tác phòng, chống dịch. Triển khai thực hiện Test-kit phát hiện sớm Covid-19 ngay sau khi Bộ Y tế cho phép. Triển khai đầu tư phòng áp lực âm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, phục vụ công tác điều trị.

Tiếp tục bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung số lượng lớn; chuẩn bị bệnh viện dã chiến đảm bảo về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu điều trị. Xây dựng phương án: Hướng dẫn cách ly cộng đồng, cách ly diện rộng và các cơ sở cách ly khác (nhà hàng, khách sạn); trưng tập, sử dụng một số khách sạn làm khu cách ly y tế tập trung khi cần thiết; bố trí giường bệnh để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại các trung tâm y tế huyện, thành phố, bệnh viện đa khoa tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động, điều động lực lượng cán bộ, trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch khi dịch bùng phát.

Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc để thích ứng với điều kiện phòng chống dịch, tăng cường làm việc trực tuyến, giảm hội họp, tập trung đông người. Triển khai các giải pháp đào tạo trực tuyến, dạy và học qua truyền hình để hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạm dừng hoạt động các khu, điểm du lịch, các dịch vụ vui chơi, giải trí, các hoạt động kinh doanh không thiết yếu… Thực hiện tốt các chủ trương của trung ương về hoạt động đối ngoại, ngoại giao trong tình hình mới.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, người đứng đầu các cấp uỷ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu trên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong thời điểm khó khăn và phức tạp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, cùng với cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Theo Bùi Mai   

Thủ tướng nhấn mạnh: Mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Nếu làm điều gì khinh suất, bị động, sẽ xóa đi thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng cần có biện pháp thận trọng, phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Hiếu 

Chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó, có sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 16 và đưa ra các quyết sách mới.

Tại cuộc họp, các kiến nghị của Ban Chỉ đạo đã được Thường trực Chính phủ thảo luận. Sau gần 3 tiếng lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ trân trọng cảm ơn toàn dân đã khắc phục khó khăn, ủng hộ, thực hiện nghiêm chủ trương cách ly toàn xã hội; biểu dương những tấm lòng nhân ái, tấm gương người tốt việc tốt trong phòng chống dịch; đánh giá cao sự đóng góp của các nhà khoa học, nhà hảo tâm cũng như các cấp, các ngành, địa phương, loại hình doanh nghiệp trong phòng chống dịch cũng như bảm đảm sản xuất, kinh doanh để có mức tăng trưởng trong quý I.

Mặc dù đạt được thành tích nhất định, nhưng trên thế giới, dịch bệnh vẫn hoành hành, số người nhiễm và tử vong tăng cao; trong nước tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong xã hội. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác.

Từng bước giảm dần các biện pháp giãn cách xã hội một cách thận trọng

Nhấn mạnh tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Nếu làm điều gì khinh suất, bị động, sẽ xóa đi thành quả to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng cần có biện pháp thận trọng, phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại.

Thủ tướng nêu rõ, sẽ có Chỉ thị mới để triển khai các chủ trương, biện pháp cụ thể. Chiến lược phòng, chống dịch hiệu quả và bền vững dựa trên cơ sở duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, chuẩn bị khởi động lại nền kinh tế trên cơ sở chống dịch thành công.

Kiên định các chiến lược đề ra là ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả với mục tiêu bao trùm là kiềm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất, hạn chế tử vong, đồng thời giảm thiểu tác động đến kinh tế-xã hội.

Trong chỉ đạo, cần từng bước giảm dần các biện pháp giãn cách xã hội một cách thận trọng, đồng bộ, có bước đi phù hợp với hoàn cảnh của mỗi tỉnh, thành phố, mỗi địa phương, để vừa phòng chống dịch hiệu quả tích cực, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về phân loại nguy cơ dịch bệnh giữa các địa phương dựa trên một số tiêu chí như các phân tích dịch tễ học, tình hình dịch bệnh hiện nay, khả năng ứng phó, đặc điểm dân số, giao thông, có nhiều người nước ngoài đến, có nhiều ca lây nhiễm…

Giao UBND các tỉnh quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng cụ thể trên địa bàn của mình một cách phù hợp, nghiêm túc theo các cấp độ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ quyết định cụ thể cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa; chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ các dự án, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu ngừng sản xuất kinh doanh nếu cơ sở không đảm bảo việc phòng lây nhiễm COVID-19. Như vậy, lãnh đạo các địa phương sẽ quyết định đóng cửa các cơ sở kinh doanh chưa cần thiết, kể cả với nhóm nguy cơ và ít nguy cơ. Việc thực hiện cách ly xã hội có thể theo quy mô cấp xã, huyện, tùy theo nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Tiếp tục kéo dài chính sách kiểm soát xuất nhập cảnh như hiện nay cho đến 30/4. Xem xét giải quyết cho những người Việt Nam ở nước ngoài có yêu cầu cấp thiết và hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nước. Duy trì cách ly tập trung bắt buộc đối với người từ nước ngoài vào Việt Nam.

Yêu cầu thực hiện ngay gói an sinh xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến: Học trực tuyến, thanh toán trực tuyến…; khuyến khích cán bộ làm việc tại nhà. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các cơ quan nhà nước quyết định cụ thể việc này để đảm bảo công việc thông suốt, chất lượng, đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 15, 16, tránh tình trạng đua xe, tụ tập đông người, không để bất cứ nhóm chống đối nào quậy phá, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm răn đe.

Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh đối với 63  tỉnh, thành phố để khả năng ứng phó kịp thời hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất kế hoạch học tập của học sinh, sinh viên trong cả nước và kế hoạch thi cử, báo cáo Thường trực Chính phủ trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần tiếp tục phổ biến, hướng dẫn người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình mình, phản ánh đầy đủ bức tranh của toàn bộ cuộc sống, tránh đưa tin gây tâm lý chủ quan trong nhân dân, vì phía trước chúng ta còn nhiều gian nan, kể cả chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay gói an sinh xã hội với tinh thần cứu trợ như cứu hỏa, không thể để chậm trễ hơn vì người lao động đang rất khó khăn, không vì thủ tục mà kéo dài việc hỗ trợ./.

Theo: Dangcongsan.vn

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...


Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Tuân Đạo khóa XX


Quy trình giải quyết liên thông TTHC về khai sinh, khai tử, chế độ mai táng,...Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction