Tổng hợp tin

         Uỷ ban nhân dân xã Tuân Đạo niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện chế độ một cửa,  một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Quyết định số: 1824 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ chế thực hiện

Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

Một cửa

Một cửa liên thông

 

TỔNG CỘNG: 116

106

10

 

I

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 02 thủ tục

     
 

Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện

     

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

x

 

QĐ số 468/QĐ-UBND ngày 13/3/2019

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

x

 

QĐ số 468/QĐ-UBND ngày 13/3/2019

II

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 05 thủ tục

     

a)

Lĩnh vực Văn hoá

     

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

x

 

QĐ 2497/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

x

 

QĐ 2691/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

3

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

x

   

4

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhâncó vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

x

 

QĐ 966/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

b)

Lĩnh vực Thể thao

     

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

x

 

QĐ 966/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

III

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI: 17 thủ tục

   

a)

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

     

1

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

x

 

QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

(Mã HS: T-HBI-278897-TT)

2

Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

x

 

QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

(Mã HS: T-HBI-278898-TT)

b)

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

     

1

Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

x

 

QĐ số 1378/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

(Mã HS: T-HBI-278901-TT)

2

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

x

 

QĐ số 1378/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

(Mã HS: T-HBI-278902-TT)

3

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

x

 

QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

(Mã HS: T-HBI-278903-TT)

4

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

x

 

QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

(Mã HS: T-HBI-278904-TT)

5

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

x

 

QĐ số 425/QĐ-UBND ngày 12/2/2018

(Mã HS: BLĐ-TBVXH-HBI-286391)

c)

Lĩnh vực người có công

     

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

x

 

QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

(Mã HS: T-HBI-278905-TT)

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

x

 

QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

(Mã HS: T-HBI-278906-TT)

d)

Lĩnh vực giảm nghèo

     

1

Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

x

 

Số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS: T-HBI-281996-TT)

2

Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

x

 

QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS: T-HBI-281997-TT)

đ)

Lĩnh vực trẻ em

     

1

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóclột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

x

 

QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS: T-HBI-281998-TT)

2

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

x

 

QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS: T-HBI-281999-TT)

3

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

x

 

QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS: T-HBI-282000-TT)

4

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

x

QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS: T-HBI-282001-TT)

5

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

x

 

QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS : T-HBI-281994-TT)

6

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

x

 

QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

(Mã HS : T-HBI-281995-TT)

IV

LĨNH VỰC DÂN TỘC: 03 thủ tục

     

1

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

x

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

2

Xác định thông đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

 

x

Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 22/5/2017

3

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

x

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

V

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 13thủ tục

     

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

2

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

9

Xóa đăng ký phương tiện

x

 

Quyết định 3140/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

10

Cấp mới biển hiệu hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

x

 

Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày   21/10/2014

11

Cấp lại biển hiệu hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

x

 

Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 21 /10/2014

12

Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

x

 

Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

13

Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

x

 

Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

VI

LĨNH VỰC Y TẾ: 02 thủ tục

 

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bênh, chữa bệnh

x

 

QĐ 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

2

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

x

 

QĐ 475/QĐ-UBND
ngày 14/3/2019

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 43 thủ tục

     

a)

Lĩnh vực Chứng thực

     

1

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

2

Chứng thực di chúc

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

3

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

4

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

5

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

6

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

7

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

8

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

9

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

10

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

11

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

b)

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

     

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

x

 

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 12/6/2019

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

x

 

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

3

Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

x

 

4

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

x

 

c)

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

     

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

x

 

Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/8/2018

2

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

x

 

Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

d)

Lĩnh vực Hộ tịch

     

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 21/4/2016

2

Đăng ký khai sinh

x

 

Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 21/4/2016

3

Đăng ký kết hôn

x

 

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

 

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

 

6

Đăng ký khai tử

x

 

7

Đăng ký khai sinh lưu động

x

 

8

Đăng ký kết hôn lưu động

x

 

9

Đăng ký khai tử lưu động

x

 

10

Đăng ký giám hộ

x

 

11

Đăng ký chấm dứt giám hộ

x

 

12

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

x

 

13

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

 

14

Đăng ký lại khai sinh

x

 

15

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

 

16

Đăng ký lại kết hôn

x

 

17

Đăng ký lại khai tử

x

 

18

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

x

Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

19

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

x

20

Liên thông TTHC về đăng kí khai tử , xóa đăng kí thương chú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 

x

Quyết định 2963/QĐ-UBND ngày 19/12/2019

đ)

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

     

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

x

 

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

x

 

Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

e)

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

     

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

x

 

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

x

 

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

x

 

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

x

 

VIII

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 05 thủ tục

     

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 19/3/2019

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

x

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

x

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

x

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

x

 

Quyết định số 1882 /QĐ-UBND ngày 09/8/2018

IX

LĨNH VỰC NỘI VỤ: 15 thủ tục

     

a)

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

     

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

x

 

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;

x

 

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

x

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

x

 

Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

b)

Lĩnh vực Tôn giáo

     

6

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

x

 

Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

7

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

x

 

8

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

x

 

9

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

x

 

10

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

x

 

11

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

x

 

12

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

x

 

13

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

x

 

14

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

x

 

15

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

x

 

X

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT: 05 thủ tục

     

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

x

 

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2019

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

x

 

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2019

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện).

x

 

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2019

4

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

x

 

Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 15/3/ 2019

5

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

x

 

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 04/6/2018

XI

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG: 06 thủ tục

     

a)

Lĩnh vực Đất đai

     

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

x

 

Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

b)

Lĩnh vực Môi trường

     

1

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

x

 

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

2

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

x

 

3

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

x

 

4

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

x

 

5

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

x

 

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 31/8/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUÂN ĐẠO

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT